Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Prezentare

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare (în continuare - CTCEJ) este o subdiviziune specializată cu funcții de suport al Inspectoratului General al Poliției, cu statut de direcție generală, care își desfășoară activitățile specifice în conformitate cu standardul SM EN ISO/IEC 17025:2018 Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări.

 

Structura şi statele de personal ale CTCEJ sunt aprobate de către ministrul afacerilor interne, la propunerea șefului IGP (structura actuală a CTCEJ a fost aprobată prin ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr.101 din 26.02.2021 cu privire la punerea în aplicare a statului de personal al Inspectoratului General al Poliției).

 

Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al Inspectoratului General al Poliţiei a fost aprobat prin ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr.172 din 01.04.2020.

 

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare are următoarele atribuţii:

  1. Efectuează cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor grave, deosebit de grave şi excepțional de grave;
  2. Execută expertize judiciare/extrajudiciare și constatări tehnico-științifice în laboratoare proprii, dispuse conform legii în scopul aflării adevărului;
  3. Organizează, actualizează şi desfăşoară nemijlocit activităţi de identificare în baze de date şi evidenţele criminalistice centralizate de căutare şi de informare (dactiloscopice, tuburilor şi gloanţelor, bancnotelor şi hîrtiilor de valoare, colecţiei traseologice, de specimene ale sigiliilor şi mijloacelor de asigurare, alte colecţii) exploatate manual sau informatizat;
  4. Elaborează, implementează, menţine şi dezvoltă sistemul de management al calităţii în corespundere SM EN ISO/IEC 17025:2018; coordonează activitatea de standardizare a metodelor de lucru pentru toate laboratoarele din subordine;
  5. Înaintează propuneri privind ajustarea cadrului normativ în domeniul criminalisticii şi expertizei judiciare la cerinţele standardelor naționale și  internaţionale;
  6. Acordă asistenţă practică şi consultă subdiviziunile Inspectoratului General al Poliției cu privire la aplicarea mijloacelor tehnice şi metodelor ştiinţifice în combaterea criminalităţii;
  7. Realizează materiale destinate pregătirii stagiarilor și studenţilor, cursanţilor din instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Internelor, precum şi pentru alți angajați din Poliţie;
  8. Participă la întruniri ştiinţifice interne sau internaţionale în scopul cunoaşterii, dezvoltării şi asimilării metodelor moderne din domeniile specifice de activitate;
  9. Organizează simpozioane, conferințe naţionale şi internaţionale în domeniul de activitate.